Tobit 13:2-8                                                                                   Tuesday Morning 1

Euvloghto.j o` qeo.j o` zw/n eivj to.n aivw/na ^ kai. h` basilei,a auvtou/

o[ti auvto.j mastigoi/ kai. evlea/| ^ kata,gei e[wj a[|dhn katwta,tw

kai. auvto,j avna,gei evk th/j avpwlei,aj th/j mega,lhj ^ kai. ouvk e;stin ou`de,n o] evkfeu,xetai th.n cei/ra auvtou/)

    evxomologei/sqe auvtw/| oi` ui`oi. Israhl evnw,pion tw/n evqnw/n ^ o[ti auvto.j die,speiren h`ma/j evn auvtoi/j ^ evkei/ u`podei,xate th.n megalwsu,nhn auvtou/

    kai, u`you/te auvto.n evnw,pion panto.j zw/ntoj ^ kaqo,ti auvto.j h`mwn ku,rioj o` qeo,j h`mw/n e`stin ^ kai. auvto.j path.r h`mw/n kai. qeo.j eivj pa,ntaj tou.j aivw/naj)

        evmasti,gw,sen h`ma/j evpi, tai/j avdiki,aij h`mw/n ^ kai. pa,ntaj u`ma/j evleh,sei

        kai. suna,xei h`ma/j evk pa,ntwn tw/n evqnw/n ^ o[pou avn diaskorpisqh/te evn auvtoi/j)

            o[tan evpistre,yhte pro.j auvto.n evn o[lh| kardi,a| u`mw/n ^ poih/sai evnw,pion auvtou/ avlh,qeian

            to,te evpistre,yei pro.j u`ma/j ^ kai. ouv mh. kru,yh| to. pro,swpon auvtou/ avfV u`mw/n ouvke,ti)

            kai. nu/n qea,sasqe a] evpoih,sen meqV u`mw/n ^ kai. evxomologh,sasqe auvtw/| evn o[lw| tw/| sto,mati u`mw/n

            kai. euvlogh,sate to.n ku,rion th/j dikaiosu,nhj ^ kai. u`yw,sate to.n basile,a tw/n aivw,nwn)

    evgw. evn th/| gh/| th/j aivcmalwsi,aj mou evxomologou/mai auvtw/| ^ kai. deiknu,w th.n ivscu.n kai. th.n megalwsu,nhn auvtou/ ^ e;qnei a`martwlw/n)

    evpistre,yate a`martwloi, ^ kai. poih,sate dikaiosu,nhn evnw,pion auvtou/

    ti,j ginw,skei eiv qelh,sei u`ma/j ^ kai. poih,sei evlehmosu,nhn u`mi/n)

to.n qeo.n mou u`yw/ ^ kai. h` yuch. mou to.n basile,a tou/ ouvranou/ avgallia,setai\

lege,twsan pa,ntej th.n megalwsu,nhn auvtou/ ^ kai. evxomologei,sqwsan auvtw|/ evn Ierosolu,moij)


Contents

To Psalm 33

To English