Judith 16:1-2,13-16                                                                                   Wednesday Morning 1


evxa,rcete tw/| qew/| mou evn tumpa,noij ^ a;|sate tw/| kuri,w| evn kumba,loij

evnarmo,sasqe auvtw/| yalmo.n kaino,n( ^ u`you/te kai. evpikalei/sqe to. o;noma auvtou/(

   o[ti qeo.j suntri,bwn pole,mouj ku,rioj ^ u`mnh,sw tw/| qew/| mou u[mnon kaino,n)

   ku,rie me,gaj ei= kai. e;ndoxoj ^ qaumasto.j evn ivscu,i avnupe,rblhtoj\

      soi. douleusa,tw pa/sa h` kti,sij sou ^ o[ti ei=paj kai. evgenh,qhsan(

      avpe,steilaj to. pneu/ma, sou kai. wv|kodo,mhsen ^ kai. ouvk e;stin o]j avntisth,setai th/| fwnh/| sou)

   o;rh ga.r evk qemeli,wn su.n u[dasin saleuqh,setai ^ pe,trai dV avpo. prosw,pou sou w`j khro.j takh,sontai\

   e;ti de. toi/j foboume,noij se ^ su. euvilateu,seij auvtoi/j)

o[ti mikro.n pa/sa qusi,a eivj ovsmh.n euvwdi,aj ^ kai. evla,ciston pa/n ste,ar eivj o`lokau,twma, soi\

o` de. fobou,menoj to.n ku,rion ^ me,gaj dia. panto,j)


Contents

To Psalm 47

To English