Friday & Saturday Readings 4 Seasonal                                                         Psalm 78

ypi-yrem.ail. ~k,n>z>a' Wjh;      ytir'AT yMi[; hn"yzIa]h;

~d,q,-yNImi tAdyxi h['yBia;       yPi lv'm'b. hx'T.p.a,

Wnl' WrP.si WnyteAba]w:        ~[ed'NEw: Wn[.m;v' rv,a]

~yrIP.s;m. !Arx]a; rAdl.        ~h,ynEB.mi dxek;n> al{

hf'[' rv,a] wyt'Aal.p.nIw>       AzWz[/w< hw"hy> tALhiT.

laer'f.yIB. ~f' hr'Atw>         bqo[]y:B. tWd[e ~q,Y"w:

~h,ynEb.li ~['ydIAhl.      WnyteAba]-ta, hW"ci rv,a]

~h,ynEb.li WrP.s;ywI Wmquy"      WdleW"yI ~ynIB'      !Arx]a;-rAD W[d>yE ![;m;l.

lae-ylel.[;m; WxK.v.yI al{w>      ~l's.Ki ~yhil{abe Wmyfiy"w>

~t'Aba]K; Wyh.yI-al{w>           Wrcon>yI wyt'wOc.miW

AxWr lae-ta, hn"m.a,n<-al{w>      ABli !ykihe-al{ rAD         hr,moW rreAs rAD


br'q. ~AyB. Wkp.h'          tv,q' ymeAr            yqev.An ~yIr;p.a, ynEB.

tk,l,l' Wna]me Atr'Atb.W       ~yhil{a/ tyrIB. Wrm.v'-al{

~a'r>h,-rv,a] wyt'Aal.p.nIw>            wyt'Alyli[] WxK.v.YIw:

![;co-hdef. ~yIr;c.mi #r,a,B.         al,p, hf'[' ~t'Aba] dg<n<

dnE-AmK. ~yIm; bC,Y:w:              ~reybi[]Y:w: ~y" [q;B'

vae rAaB. hl'y>L;h;-lk'w>              ~m'Ay !n"['B, ~xen>Y:w:

hB'r; tAmhot.-yKi q.v.Y:w:         rB'd>MiB; ~-rWc [Q;b;y>

~yIm' tArh'N>K; dr,AYw:          [l;S'mi ~yliz>An aciAYw:


hY"CiB; !Ayl.[, tArm.l;        Al-ajox]l; dA[ WpysiAYw:

~v'p.n:l. lk,ao la'v.li            ~b'b'l.Bi lae WSn:y>w:

rB'd>MiB; !x'l.vu %ro[]l;     lae lk;Wyh] Wrm.a'              ~yhil{aBe WrB.d;y>w:

Wpjov.yI ~ylix'n>W          ~yIm; WbWzY"w:                  rWc hK'hi !he

AM[;l. raevi !ykiy"-~ai            tTe lk;Wy ~x,l,-~g:h]

laer'f.yIb. hl'[' @a;-~g:w>     bqo[]y:b. hq'F.nI vaew>         rB'[;t.YIw: hw"hy> [m;v' !kel'

At['WvyBi Wxj.b' al{w>         ~yhil{aBe Wnymia/h, al{ yKi

xt'P' ~yIm;v' ytel.d;w>             l[;M'mi ~yqix'v. wc;y>w:

Aml' !t;n" ~yIm;v'-!g:d>W        lkoa/l, !m' ~h,yle[] rjem.Y:w:

[b;fol' ~h,l' xl;v' hd'yce         vyai lk;a' ~yrIyBia; ~x,l,

!m'yte AZ[uB. ghen:y>w:             ~yIm'V'B; ~ydIq' [S;y:

@n"K' @A[ ~yMiy: lAxk.W      raev. rp'['K, ~h,yle[] rjem.Y:w:

wyt'nOK.v.mil. bybis'          WhnEx]m; br,q,B. lPeY:w:

~h,l' abiy" ~t'w"a]t;w>         daom. W[B.f.YIw: Wlk.aYOw:


~h,b' hl'[' ~yhil{a/ @a;w>       ~h,ypiB. ~l'k.a' dA[             ~t'w"a]T;mi Wrz" al{

[;yrIk.hi laer'f.yI yreWxb;W            ~h,yNEm;v.miB. groh]Y:w:

wyt'Aal.p.nIB. Wnymia/h, al{w>           dA[ Waj.x' tazO-lk'B.

hl'h'B,B; ~t'Anv.W            ~h,ymey> lb,h,B; lk;y>w:

lae Wrx]viw> Wbv'w>             WhWvr'd>W ~g"r'h] ~ai

~l'a]GO !Ayl.[, laew>         ~r'Wc ~yhil{a/-yKi WrK.z>YIw:

Al-WbZ>k;y> ~n"Avl.biW                ~h,ypiB. WhWTp;y>w:

AtyrIb.Bi Wnm.a,n< al{w>             AM[i !Akn"-al{ ~B'liw>

tyxiv.y:-al{w>           !wO[' rPek;y>                  ~Wxr; aWhw>

Atm'x]-lK' ry[iy" al{w>           APa; byvih'l. hB'r>hiw>

bWvy" al{w> %leAh x;Wr           hM'he rf'b' yKi rKoz>YIw:

!AmyviyBi WhWbyci[]y:         rB'd>Mib; WhWrm.y: hM'K;  +


Wwt.hi laer'f.yI vAdq.W          lae WSn:y>w: WbWvY"w:

rc'-yNImi ~d'P'-rv,a] ~Ay          Ady"-ta, Wrk.z" al{

![;co hdef.Bi wyt'p.AmW    wyt'Atao ~yIr;c.miB. ~f'-rv,a]

!WyT'v.yI-lB; ~h,ylez>nOw>        ~h,yreaoy> ~d'l. %poh]Y:w:

~teyxiv.T;w: [;Der>p;c.W       ~lek.aYOw: bro['                 ~h,B' xL;v;y>

hB,r>a;l' ~['ygIywI          ~l'Wby> lysix'l, !TeYIw:

lm;n"x]B; ~t'Amq.viw>            ~n"p.G: dr'B'B; groh]y:

~ypiv'r>l' ~h,ynEq.miW          ~r'y[iB. dr'B'l; rGEs.Y:w:

hr'c'w> ~[;z:w" hr'b.[,           APa; !Arx] ~B'-xL;v;y>

APa;l. bytin" sLep;y>         ~y[ir' ykea]l.m; tx;l;v.mi

ryGIs.hi rb,D,l; ~t'Y"x;w>           ~v'p.n: tw<M'mi %f;x'-al{

~x'-yleh\a'B. ~ynIAa tyviarE          ~yIr'c.miB. rAkB.-lK' %Y:w:

rB'd>MiB; rd,[eK; ~gEh]n:y>w:                AM[; !aCoK; [S;Y:w:

~Y"h; hS'Ki ~h,ybey>Aa-ta,w>         Wdx'p' al{w> xj;b,l' ~xen>Y:w:

Anymiy> ht'n>q' hz<-rh;        Avd>q' lWbG>-la, ~aeybiy>w:

hl'x]n: lb,x,B. ~leyPiY:w:           ~yIAG ~h,ynEP.mi vr,g"y>w:

laer'f.yI yjeb.vi              ~h,yleh\a'B. !Kev.Y:w:

Wrm'v'-al{ wyt'Ad[ew> !Ayl.[,       ~yhil{a/-ta, Wrm.Y:w: WSn:y>w:

hY"mir> tv,q,K. WkP.h.n<        ~t'Aba]K; WdG>b.YIw: WgSoYIw:

WhWaynIq.y: ~h,yleysip.biW          ~t'Amb'B. WhWsy[ik.Y:w:

laer'f.yIB. daem' sa;m.YIw:        rB'[;t.YIw: ~yhil{a/ [m;v'

~d'a'B' !Kevi lh,ao            Alvi !K;v.mi vJoYIw:

rc'-dy:b. Atr>a;p.tiw>            AZ[u ybiV.l; !TeYIw:

rB'[;t.hi Atl'x]n:b.W          AM[; br,x,l; rGEs.Y:w:

WlL'Wh al{ wyt'l{Wtb.W        vae hl'k.a' wyr'WxB;

hn"yK,b.ti al{ wyt'nOm.l.a;w>        Wlp'n" br,x,B; wyn"h]Ko


!yIY"mi !nEArt.mi rABgIK.          yn"doa] !vey"K. #q;YIw:

Aml'-!t;n" ~l'A[ tP;r>x,           rAxa' wyr'c' %Y:w:

rx'b'-al{ ~yIr;p.a, jb,veb.W         @seAy lh,aoB. sa;m.YIw:

bhea'-rv,a] !AYci rh;-ta,      hd'Why> jb,ve-ta, rx;b.YIw:

~l'A[l. Hd's'y> #r,a,K.     AvD'q.mi ~ymir'-AmK. !b,YIw:

!aco taol.k.Mimi WhxeQ'YIw:        ADb.[; dwId'B. rx;b.YIw:

Atl'x]n: laer'f.yIb.W      AM[; bqo[]y:B. tA[r>li       Aaybih/ tAl[' rx;a;me

~xen>y: wyP'K; tAnWbt.biW        Abb'l. ~toK. ~[er>YIw:


Contents

Fri & Sat Rds 4 Seasonal

Previous Psalm

Next Psalm

To English