Rev 15:3-4                                                                                         Friday Evenings


Mega,la kai. qaumasta. ta. e;rga sou( ^ ku,rie o` qeo.j o` pantokra,twr\

di,kaiai kai. avlhqinai. ai` o`doi, sou( ^ o` basileu.j tw/n evqnw/n\

   ti,j ouv mh. fobhqh/|( ku,rie( ^ kai. doxa,sei to. o;noma, sou( ^ o[ti mo,noj o[sioj(

o[ti pa,nta ta. e;qnh h[xousin ^ kai. proskunh,sousin evnw,pio,n sou(

o[ti ta. dikaiw,mata, sou ^ evfanerw,qhsan)


Contents

To Song of Mary

To English