Song of the Three Young Men: Dan 3:57-88,56                                           Sunday Morning 1 & 3


u`mnei/te kai. u`peruyou/te auvto.n eivj tou.j aivw/naj

Euvlogei/te pa,nta ta. e;rga tou/ kuri,ou to.n ku,rion

   euvlogei/te a;ggeloi kuri,ou to.n ku,rion

euvlogei/te ouvranoi, to.n ku,rion

   euvlogei/te u[data pa,nta ta. evpa,nw tou/ ouvranou/ to.n ku,rion)

euvlogei/te pa/sai ai` duna,meij kuri,ou to.n ku,rion

   euvlogei/te h[lioj kai. selh,nh to.n ku,rion

euvlogei/te a;stra tou/ ouvranou/ to.n ku,rion

   euvlogei/te pa/j o;mbroj kai. dro,soj to.n ku,rion)

euvlogei/te pa,nta ta. pneu,mata to.n ku,rion

   euvlogei/te pu/r kai. kau/ma to.n ku,rion

euvlogei/te r`i/goj kai. yu/coj to.n ku,rion

   euvlogei/te dro,soi kai. nifetoi, to.n ku,rion)

euvlogei/te nu,ktej kai. h`me,rai to.n ku,rion

   euvlogei/te fw/j kai. sko,toj to.n ku,rion

euvlogei/te avstrapai. kai. nefe,lai to.n ku,rion

   euvlogei,tw h` gh/ to.n ku,rion)

euvlogei/te o;rh kai. bounoi, to.n ku,rion

   euvlogei/te pa,nta ta. fuo,mena evpi. th/j gh/j to.n ku,rion

euvlogei/te ai` phgai, to.n ku,rion

   euvlogei/te qa,lassai kai. potamoi, to.n ku,rion)

euvlogei/te kh,th kai. pa,nta ta. kinou,mena evn toi/j u[dasi to.n ku,rion

   euvlogei/te pa,nta ta. peteina. tou/ ouvranou/ to.n ku,rion

euvlogei/te tetra,poda kai. qhri,a th/j gh/j to.n ku,rion

   euvlogei/te oi` ui`oi. tw/n avnqrw,pwn to.n ku,rion)

euvlogei/te Israhl to.n ku,rion

   euvlogei/te i`erei/j to.n ku,rion

euvlogei/te dou/loi to.n ku,rion

   euvlogei/te pneu,mata kai. yucai. dikai,wn to.n ku,rion)

euvlogei/te o[sioi kai. tapeinoi. kardi,a| to.n ku,rion

   euvlogei/te Anania Azaria Misahl to.n ku,rion)

euvloghto.j ei= evn tw/| sterew,mati

   kai. u`mnhto.j kai. dedoxasme,noj eivj tou.j aivw/naj)


Contents

Sun Morn 1: Psalm 149
Sun Morn 3: Psalm 148

To English