Song of the Three Young Men: Dan 3:52-57                                           Sunday Morning 2 & 4


Euvloghto.j ei= ku,rie o` qeo.j tw/n pate,rwn h`mw/n

   kai. aivneto.j kai. u`peruyou,menoj eivj tou.j aivw/naj)

kai. euvloghme,non to. o;noma th/j do,xhj sou to. a[gion

   kai. u`peraineto.n kai. u`peruywme,non eivj pa,ntaj tou.j aivw/naj)

euvloghme,noj ei= evn tw/| naw/| th/j a`gi,aj do,xhj sou

   kai. u`perumnhto.j kai. u`pere,ndoxoj eivj tou.j aivw/naj)

euvloghto.j ei= evpi. qro,nou th/j basilei,aj sou

   kai. u`mnhto.j kai. u`peruywme,noj eivj tou.j aivw/naj)

euvloghto.j ei= o` ble,pwn avbu,ssouj kaqh,menoj evpi. ceroubim

   kai. aivneto.j kai. dedoxasme,noj eivj tou.j aivw/naj)

euvloghto.j ei= evn tw/| sterew,mati

   kai. u`mnhto.j kai. dedoxasme,noj eivj tou.j aivw/naj)

euvlogei/te pa,nta ta. e;rga tou/ kuri,ou to.n ku,rion

   u`mnei/te kai. u`peruyou/te auvto.n eivj tou.j aivw/naj)


Contents

Psalm 150

To English